Algemene voorwaarden

Lavie Beauty gevestigd te Helmond en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 62352538

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Lavie Beauty: mevrouw T. van Eijk, handelend onder de naam: ‘Lavie Beauty, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Boerhavelaan 15 in Helmond (5707 SE). De activiteiten van Lavie Beauty bestaan onder andere uit het verrichten van schoonheidsbehandelingen, huidbehandeling, de verzorging van handen en nagels alsmede massages.
1.2. cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Lavie Beauty werkzaamheden verricht en/of producten en/of diensten levert dan wel met wie Lavie Beauty een overeenkomst aangaat;
1.3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Lavie Beauty en de cliënt;
1.4. praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van Lavie Beauty wordt uitgeoefend;
1.5. website: de website www.laviebeauty.nl

Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lavie Beauty en een cliënt, respectievelijk rechtsopvolgers, waarop Lavie Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lavie Beauty, voor de uitvoering waarvan door Lavie Beauty derden dienen te worden betrokken.
1.3. Eventuele algemene voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing ook al wordt daar door de cliënt in van zijn afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk naar verwezen, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door Lavie Beauty.
1.4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn voor Lavie Beauty slechts bindend voor zover deze schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard, en gelden uitsluitend voor het betreffende geval. Op geen enkel moment kunnen rechten ontleend worden met betrekking tot op een later tijdstip aangegane rechtsverhoudingen.

2. Strijdige clausules
2.1. Indien deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging van Lavie Beauty onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

3. Offertes, aanbiedingen en prijzen
3.1. Voorafgaand aan de eerste behandeling deelt Lavie Beauty aan de cliënt mondeling mede welke werkzaamheden zullen worden verricht, wat bij de te leveren diensten is inbegrepen en welk bedrag dat daarvoor door de cliënt verschuldigd is. De werkzaamheden die Lavie Beauty aanbiedt te verrichten en de daarvoor verschuldigde kosten staan ook op de website vermeld.
3.2. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.3. Alle offertes en aanbiedingen van Lavie Beauty zijn vrijblijvend, met een geldigheidsduur van 14 dagen en ongeacht een eventuele aanvaarding, tenzij schriftelijke anders is vermeld of overeengekomen.
3.4. Indien de cliënt niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de aanbieding of offerte, maar er desondanks mee instemt althans de indrukt wekt in te stemmen dat Lavie Beauty werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de diensten vallen, dan wordt de aanbieding of offerte als aanvaard beschouwd.
3.5. Alle offertes en aanbiedingen van Lavie Beauty zijn gebaseerd op de informatie die door de cliënt aan Lavie Beauty is verstrekt, waarbij de cliënt ervoor instaat dat daarbij alle essentiële informatie voor het onderzoek, de opzet en de uitvoering van de opdracht aan Lavie Beauty wordt verstrekt.
3.6. Het wijzigen van de door Lavie Beauty te leveren diensten, goederen of uit te voeren werkzaamheden is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Alle wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst worden, wanneer daar meerdere kosten uit voortvloeien, als meerwerk beschouwd. Lavie Beauty zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke tarief verrichten. Vooraf zal door Lavie Beauty worden aangegeven dat er sprake is van meerwerk en aldus extra kosten in rekening worden gebracht. Ten aanzien van het uit te voeren meerwerk zal geen aparte offerte of aanbieding worden opgesteld.
3.7. Lavie Beauty kan niet aan haar offerte, een (op de website of in een folder gepubliceerde) aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs had moeten begrijpen dat de offerte, aanbieding of het betreffende onderdeel daarvan op een kennelijke vergissing berust dan wel een kennelijke verschrijving betreft.
3.8. Lavie Beauty heeft het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede moet worden verstaan verhoging van kostprijzen, belastingen, transportkosten, (fabrieks) prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in de valutaverhouding – die zijn ontstaan na het doen van de offerte c.q. de totstandkoming van de overeenkomst aan de cliënt te berekenen. De cliënt is in dat geval gerechtigd, na in kennis te zijn gesteld van de verhoging, binnen 8 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te ontbinden.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de offerte(s). Van totstandkoming van de overeenkomst is pas sprake op het moment dat de offerte door de cliënt schriftelijk is aanvaard. De mededeling inhoudende aanvaarding van het aanbod kan ook per e-mail kan worden gedaan.
4.2. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de offerte (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht niettemin geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Lavie Beauty op verzoek van de cliënt met de uitvoering van de opdracht is gestart.
4.3. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.

5. Uitvoeringstermijnen, risico-overgang en wijziging overeenkomst
5.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zal Lavie Beauty de overeengekomen werkzaamheden zo spoedig mogelijk conform de offerte uitvoeren. Lavie Beauty zal bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden rekening houden met de redelijke wensen van de cliënt.
5.2. De cliënt aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
5.3. De overeenkomst wordt beschouwd door Lavie Beauty goed te zijn uitgevoerd zodra de eindafrekening van Lavie Beauty door de cliënt is goedgekeurd dan wel zodra de eindafrekening voor een periode van 7 dagen na datum van de eindafrekening door de cliënt zonder protest is ontvangen en behouden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.
5.4. De door Lavie Beauty aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Lavie Beauty zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.5. Lavie Beauty heeft het recht bepaalde w
erkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kade uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de overeengekomen kosten van de in de voorgaande fase uitgevoerde werkzaamheden volledig zijn voldaan.
5.9. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens of medewerking niet tijdig aan Lavie Beauty worden verstrekt, zal Lavie Beauty daarvan melding doen aan de cliënt en heeft Lavie Beauty het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
5.10. Lavie Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is ontstaan als gevolg van het feit dat Lavie Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de cliënt, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Lavie Beauty zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.12. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Lavie Beauty gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Lavie Beauty bevoegde persoon en de cliënt akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Lavie Beauty op en is voor de cliënt geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5.13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Lavie Beauty een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
In geval van verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip van behandeling af te melden. Indien een geplande afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, is Lavie Beauty gerechtigd om de kosten van de geplande behandeling in rekening te brengen. In geval van een afspraak die is gepland volgend op een zondag of op één of meerdere erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht te zijn ingegaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.
Indien de behandeling van de cliënt plaatsvindt op doorverwijzing van een arts houdt Lavie Beauty de behandeld arts op de hoogte van het verloop en de inhoud van de begeleiding en adviezen. Behoudens toestemming van de cliënt en de betrokken arts zal deze informatie door Innana Moments of Beauty niet met derden worden gedeeld.

6. Aansprakelijkheid van Lavie Beauty
6.1. Indien Lavie Beauty aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.2. Lavie Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lavie Beauty is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.3. De aansprakelijkheid van Lavie Beauty is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
6.4. Indien Lavie Beautyaansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de verzekeraar besluit om welke reden dan ook niet tot uitkering van schadevergoeding over te gaan, dan is de aansprakelijkheid van Lavie Beauty beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.5. Lavie Beauty is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lavie Beauty aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lavie Beauty toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Lavie Beauty is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lavie Beauty.

7. Overmacht
7.1. Lavie Beauty is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lavie Beauty niet in staat is haar verplichtingen na te komen; werkstakingen in het bedrijf van Lavie Beauty of van derden daaronder begrepen. Lavie Beauty heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Lavie Beauty haar verbintenis had moeten nakomen.
7.3. Lavie Beauty kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.4. Voor zoveel Lavie Beauty ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lavie Beauty gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Opzegging
8.1. De cliënt is gerechtigd de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven op te zeggen.
8.2. Indien de cliënt besluit de overeenkomst tussentijds op te zeggen, heeft Lavie Beauty recht op vergoeding van de kosten welke zij als gevolg van de voortijdige opzegging en / of de overdracht van de werkzaamheden redelijkerwijs heeft moeten maken, tenzij er feiten of omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen welke aan Lavie Beauty zijn toe te rekenen.
8.3. Lavie Beauty behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging het recht op vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en geleverde goederen.

9. Ontbinding
9.1. Onverminderd de aan Lavie Beauty verder toekomende rechten, is zij gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
De cliënt in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder onder andere te verstaan het naar waarheid invullen van een gezondheidsverklaring indien de overeenkomst betrekking heeft op de uitvoering van werkzaamheden door Lavie Beauty in de hoedanigheid van gewichtsconsulent;
De cliënt in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, op hem de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, zijn bedrijf heeft stilgelegd, aan derden overgedragen of geliquideerd dan wel beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen.
9.2. Reeds door Lavie Beauty uitgevoerde werkzaamheden zullen in geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die door Lavie Beauty in verband met reeds geleverde diensten of goederen vóór het moment van ontbinding bij de cliënt in rekening zijn gebracht blijven in geval van ontbinding onverminderd verschuldigd en worden direct opeisbaar.

10. Betaling en (incasso)kosten
10.1. Betaling dient steeds contant of per PIN plaats te vinden. Indien overeen wordt gekomen dat de kosten van een behandelpakket in twee termijnen mag worden voldaan, dan dient de eerste overeengekomen deelbetaling na afloop van de eerste afspraak plaats te vinden. Het restantbedrag dient vervolgens uiterlijk vóór aanvang van de volgende behandelafspraak te zijn voldaan.
10.2. De cliënt(en) is (zijn), ongeacht tenaamstelling van de factu(ur(en), jegens Lavie Beauty hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen.
10.3. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
10.4. De cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Lavie Beauty verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De cliënt die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW (de artikelen 231 t/m 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
10.5 Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en binnen rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de cliënt verschuldigde bedrag, met een minimum van €.250,00. Indien Lavie Beauty echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

11. Vrijwaring
11.1. De cliënt vrijwaart Lavie Beauty voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan toerekenbaar is.
11.2. Indien Lavie Beauty uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Lavie Beauty zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
11.3. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lavie Beauty, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lavie Beauty en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

12. Intellectuele eigendom
12.1. Lavie Beauty behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
12.2. Het is de cliënt uitdrukkelijk niet toegestaan om een door Lavie Beauty ontwikkeld concept zelfstandig, aldus zonder betrokkenheid van Lavie Beauty, te realiseren, tenzij Lavie Beauty daar uitdrukkelijk toestemming voor verleend. Indien de cliënt handelt in strijd met dit verbod verbeurt hij een direct opeisbare boete van EUR 25000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) onverminderd de overige aan Lavie Beauty toekomend rechten, zoals het recht tot vordering van de dientengevolge geleden schade.
12.3. Lavie Beauty heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.
12.4. Modellen, adviezen, afbeeldingen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en/of in het advies en/of onderzoeksresultaat door Lavie Beauty zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Lavie Beauty, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Openbaarmaking hiervan kan bovendien enkel geschieden na toestemming van Lavie Beauty.
12.5. De cliënt heeft het recht om het door Lavie Beauty vervaardigde advies en/of onderzoeksresultaat te vermenigvuldigen indien dit voor eigen gebruik dient en voor zover het passend is binnen het doel van de opdracht.

13. Internetgebruik
13.1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Lavie Beauty en de client door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zowel cliënt als Lavie Beauty erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven. Cliënt en Lavie Beauty stellen hierbij dan ook vast jegens elkaar niet aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor schade welke eventueel voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail, behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lavie Beauty partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2. De rechter in de vestigingsplaats van Lavie Beauty is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Lavie Beauty het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.